Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker van www.familiefit.be en Gezinssport Vlaanderen – Familie Fit (hierna: "Gezinssport Vlaanderen", "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot het gebruik van de Familie Fit online beweegtool. Gezinssport Vlaanderen verstrekt deze online beweegtool en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de tool, of enige andere websites gelinkt naar of van deze tool. In geen geval zal Gezinssport Vlaanderen aansprakelijk kunnen zijn jegens de gebruiker van de Familie Fit-tool of een derde partij voor enige vordering die in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de Familie Fit-tool ontstaat. Bovendien biedt Gezinssport Vlaanderen geen garantie dat deze applicatie ononderbroken of foutloos zal zijn, dat de gebreken zullen worden verholpen, of dat deze applicatie of de server die deze pagina's beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Toepasselijk recht mag de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op de gebruiker van de Familie Fit-tool van toepassing is. Gezinssport Vlaanderen is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de tool.

Gebruik persoonlijke gegevens

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Zie hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in ons Privacybeleid.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Gezinssport Vlaanderen is het niet toegestaan tekst, foto- en beeldmateriaal of andere materialen op deze website elders te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Gezinssport Vlaanderen.

De inhoud van Familie Fit is geen medisch advies

De content die we bieden via www.familiefit.be, waaronder alle teksten, schema’s, foto's, beelden, illustraties, afbeeldingen, audio, video en audio-video-clips, en andere stoffen, of het nu door ons of door andere rekeninghouders of derden is, is niet bedoeld en dient niet te worden gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of label vermeld staat. Onze content vormt geen medisch advies. Bij een noodgeval, bel dan onmiddellijk een arts. De gebruiker van deze website mag medisch advies nooit negeren of met vertraging naar medisch advies zoeken vanwege enige inhoud in deze website, en mag onze content niet gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van onze content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van de website en ons in. De gebruiker van de website moet begrijpen dat wanneer hij/zij deelneemt aan sportieve activiteiten, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat. Gezinssport Vlaanderen - Familie Fit is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website, of enig handelen of nalaten van de kant van de gebruiker van de website als gevolg van informatie die de gebruiker van de website heeft ontvangen van de website. De gebruiker van de website neemt vrijwillig en op eigen risico deel, en ontslaat en ontheft Gezinssport Vlaanderen – Familie Fit van alle claims of rechtsgronden, bekend of onbekend, die voortvloeien uit het gebruik van de website.

Medische toestand

De gebruiker van de Familie Fit-tool aanvaardt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze applicatie. Er kunnen blessures optreden als de gebruiker van de tool niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en er kunnen ook blessures optreden door normaal gebruik van deze tool. De instructies en adviezen die in de tool zijn geenszins bedoeld als vervanging van medische begeleiding.

Wedstrijdreglement

In de Familie Fit-tool worden uitdagingen opgesteld waaraan een Familie Fit-gebruiker kan deelnemen. De gebruiker kiest zelf aan welke uitdaging hij/zij wenst deel te nemen. De voorwaarden worden per uitdaging vastgelegd. Nadat een uitdaging succesvol is voltooid, kan de gebruiker kans maken op een prijs. De prijs wordt ook per uitdaging vastgelegd en gecommuniceerd.

De gebruiker heeft een persoonlijk profiel op www.familiefit.be en kan dit profiel ten allen tijde zelf wijzigen.

Familie Fit is een merk van Gezinssport Vlaanderen vzw, Troonstraat 125 – 1050 Brussel, België.

Deelnemingsvoorwaarden

De tool gaat van start op 30/05/2018 en heeft een onbepaalde duur. Per uitdaging wordt een start- en einddatum vastgelegd. De uitdaging loopt steeds tot het einde (23:59) van de laatste dag van de uitdaging. Deelname aan een uitdaging kan slechts 1x per gezinsprofiel. Elk gezin kan slechts met 1 profiel deelnemen aan Familie Fit.

Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Gezinssport Vlaanderen voor de deelneming aan een wedstrijd.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Gezinssport Vlaanderen, alsook de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, alsook in de geschreven pers.

Aansprakelijkheid

Gezinssport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van deelname aan de  Familie Fit-beweegtool.
Gezinssport Vlaanderen niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Gezinssport Vlaanderen.

Indien Gezinssport Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Gezinssport Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Gezinssport Vlaanderen is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Gezinssport Vlaanderen kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van Gezinssport Vlaanderen voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

Klachten

Eventuele klachten kunnen gestuurd worden naar Gezinssport Vlaanderen:
Gezinssport Vlaanderen
Arduinkaai 16
1000 Brussel
België
gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.
Deze wedstrijd valt volledig onder de Belgische wetgeving.