Privacy

Gezinssport Vlaanderen vzw is begaan met jouw privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om je privacy  te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als AVG of GDPR van 25 mei 2018, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor een bijkomende verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gezinssport Vlaanderen vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Gezinssport Vlaanderen vzw
Arduinkaai 16 – 1000 Brussel
E. gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be
T. 0032 2507 88 22

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Gezinssport Vlaanderen - Familie Fit verzamelt persoonsgegevens via e-mail, via online formulieren op onze website en offline formulieren op evenementen en beurzen. De persoonsgegevens die je via een e-mail, formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Gezinssport Vlaanderen vzw - Arduinkaai 16, 1000 Brussel.

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Gezinssport Vlaanderen vzw (noodzakelijke voorwaarde uitvoering overeenkomst).
 • je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren (noodzakelijke voorwaarde uitvoering overeenkomst).
 • je te informeren over onze activiteiten via nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming betrokkene).
 • in voorkomend geval subsidiëring te bekomen bij de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: naam, voornaam, adres, e-mail, geslacht, geboortedatum. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derde verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers dan degene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken - via een contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden - om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derde ontvangers

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derde ontvangers indien u ons hier schriftelijk toestemming  voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Met deze derde ontvangers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.Wij geven uw gegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger verwerkt worden: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

Gezinssport Vlaanderen-Familie Fit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, en maximaal 10 jaar, voor het realiseren van het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens

De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Gezinssport Vlaanderen vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers en partners  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en kopie van de gegevens die op jou betrekking hebben.   

Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.  Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is of niet.

Je hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking stop te zetten. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Zo heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag.   

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.   
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijziging privacy verklaring

Gezinssport Vlaanderen vzw kan zijn privacy verklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.  Oudere versies van onze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.